فاین تذهبون

متن مرتبط با «ولادت» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

شعر ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام

 • عید میلاد است میلاد جواد ابن الرضا(ع) عید بخشش عید جود عید کرم عید سخا عید شرح و معنی آیات قرآن کریمعید حاجت عید امید عید شکر عید دعا عید میلاد است عید اسوه ی جود و کرمعید حمد و عید مدح و عید تمجید و ثنا عید میلاد است میلاد گل گلزار دینروز عید آسمانی ها به عرش کبریا چشم بگشوده به عالم اسوه ی تقوا و دینآن که باشد خاک پایش چشم ما را توتیا قبله گاه مؤمنین است و امام المسلمینزینت ملک وجود و تاج فخر انبیا دردمندان جهان آمد طبیب دردهاآن طبیبی که به هر درد بشر باشد شفا ملجاء درماندگان و بی پناهان است اوآن که می گردد به دست او روا حاجات ما آمد او و ساکن دل های ما شد تا ابدخانه ی دل ها گرفته از قدوم او جلا اوست معمار سخا و بخشش و جود و کرماو نهاده جود و بخشش را در این عالم بنا آنچه در او ره ندارد ظلم و جور است و جفادر عوض او هست پر از مهربانی و وفا هر که می خواهد بقا باید فنای او شودپادشاهی هر که می خواهد شود او را گدا شیعیانش از غم روز جزا آسوده اندچون که او باشد شفیع شیعه در روز جزا راه گم می شد اگر او رهنمای ما نبودشکر یاربّ او به ما شد مقتدا و رهنما شکر یارب چون که فرمودی به ما او را عطاای خدا ممنون به عشقش شیعه گشته مبتلا بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

 • لب را گشود و خواندن قرآن شروع شد خندید گل که بارش باران شروع شد تا باقر العلوم(ع) قدم زد به روی خاکشور و نشاط و شادی یاران شروع شد قد قامت الصلوه که وقت نماز شدسیر و سلوک رهرو یزدان شروع شد استاد علم و معرفت آمد به این جهانتبریک درس و مشق دبستان شروع شد. با یک نگاه برد دل از اهل آسمانسیر سروش سوی گلستان شروع شد در مقدمش اهالی دنیا شدند شادلبخند شادمانه ی انسان شروع شد یک گل رسید و گلشن ایمان بهار شدالفاتحه، که ختم زمستان شروع شد جشن ولادتش شده بر پا در آسمانرقص ستاره های درخشان شروع شد باغ بهشت گشته چراغان ز مقدمشجشن و سرور حوری و غلمان شروع شد سر تا به پای او همه علم است و معرفتدرس خداشناسی و ایمان شروع شد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • اشعار ولادت حضرت زهرا س

 • سلام خدا بر تو یا فاطمه(س) که عرش خدا را تویی قائمه تو محبوبه ی قلب پیغمبریبه زن های هر دو جهان سروری تویی مادر دوستان خداتویی مایه ی عزت انبیاء تویی تاج فخر همه اولیاءتویی دختر و مادر مصطفی(ص) تویی پاکدامن تو هستی بتولتویی انتخاب خدای رسول(ص) تویی علت خلق هفت آسمانتویی افتخار همه بانوان تویی مادر پیشوایان دینتویی حجت کردگار مبین به آیات وحی خدا کوثریتو همتای مولای ما حیدری به ما شیعیانی تو مانند جانجگر گوشه ی ختم پیغمبران تویی تالی و همسر مرتضی(ع)تو صاحب لِوایی به روز جزا مقام تو بالاتر از عرشیانگرامی تویی بین افلاکیان تو و مادرت را هزاران درودکه هستی تو برتر ز کلّ وجود درود خدا بر تو بانوی دینکه هستی چراغ ره مؤمنین تویی مادر اهل بیت رسول(ص)تویی پارسا و تو هستی بتول شده فرش راهت پَرِ جبرئیلفدای تو جان و سر جبرئیل تویی شرح آیات وحی خداتویی قبله گاه همه انبیاء به پایت بریزند گل عرشیانبه قربان تو جان ما فرشیان تو راضیه هستی و زهرا تویی همه زینت عرش اعلی تویی  تویی حرّه و مرضیه، راکعهتو تفسیر انسانی و واقعه تو عذرایی و فخر نسوان تویییکی از دو دریای رحمان تویی سعیده تویی و شهیده توییبه ما شیعیان نور دیده تویی تو محبوبه ای و کریمه توییتو علامه ای و علیمه تویی تو در اوج فضلی و در اعتدالوجود تو لبریز عزّ و کمال شد از مقدمت قلب هر شیعه شادهمه هستی ما فدای تو باد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • به مناسبت ولادت حضرت زینب س

 • زنی را می شناسم زندگی بخشیده انسان را به دانشگاه خود تدریس کرده درس ایمان را زنی را می شناسم ماتم و رنج و بلا دیدهبه روز حادثه از اشک دریا کرده دامان را زنی را می شناسم بوده در بالای تلّ روزیبدیده زیر خنجرها تن خورشید تابان را زنی را می شناسم غصه و رنج و بلا دیدهکه از بالای تلّ او دیده بیرون رفتن جان را زنی را می شناسم سفره دار سفره داران استو او بگذاشته در سفره های شیعیان نان را زنی را می شناسم صاحب غم های عاشوراستشناور دیده در خون جسم صد چاک شهیدان را زنی را می شناسم روی نیزه دیده رأسی راکه می خوانده است با لحنی حزین آیات قرآن را زنی را می شناسم در شب شام غریبان همنشد ترکش نماز شب، سپاس از حیّ سبحان را زنی را می شناسم من، ندیده غیر زیباییو با این کار خود ویران نموده کاخ شیطان را زنی را می شناسم من، که هفتاد و دو غم دیده بدیده روی خاک افتاده جسم پاک یاران را زنی را می شناسم آب در مشکی ندیده است اوولی از ابر چشمان یتیمان دیده باران را زنی را می شناسم من اسیر درد و رنج و غمنموده دستگیری ها به بند غم اسیران را زنی را می شناسم من که از کرب و بلا تا شامکشید از پای اطفال حرم خار مغیلان را زنی را می شناسم من که او با خطبه های خودپیمبر وار کرده رهنمایی هر مسلمان را زنی را می شناسم من که بر هر درد درمان استکسی که با نگاهی کرده درمان درمندان را زنی را می شناسم من که چون حیدر(ع) سخندان استکه با هر خطبه ای حیران نموده او ادیبان را زنی را می شناسم زینب(س) است و زینت باباکه یاری کرده مانند علی(ع) او هم ضعیفان را گلی را می شناسم من که گلزار است مدیونشکه زینت داده این گل شاخه ی هر باغ و بستان را اگر چه در تمام عمر از داغ برادر سوختولی می کرد پاک او اشک چشمان یتیمان را به یمن مقدمش اهل , ...ادامه مطلب

 • ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی

 • امیر کشور جان سید الکریم آمد صفای هر دو جهان سید الکریم آمد اذان ترانه ی عشق علی و آل علی استبرای نشر اذان سیدالکریم آمد بهار می شود از یمن مقدمش همه سالگذشت فصل خزان سید الکریم آمد به یمن مقدم او شد جهان چراغانیخوشند پیر و جوان سید الکریم آمد شده است خانه ی دل ها پر از نشاط و‌سرورقد غم است کمان سید الکریم آمد تویی که مادح آل محمدی شب و روزبه شور و شوق بخوان سید الکریم آمد کریم ابن کریم است مقدمش روی چشمقرار روح و روان سید الکریم آمد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت رسول اکرم ص

 • آفرینش آفرین را بی نهایت آفرین چون که داده افتخاری تازه بر اهل زمینچشم بگشوده به دنیا رحمه للعالمیننور باران شد زمین تا آسمان هفتمین مژده مژده اهل عالم مولد پیغمبر(ص) استدر همه عالم شمیم مشک و عود و عنبر است خاک خوشبوتر ز عطر گل عذاران می شودقلب های اهل ایمان نور باران می شودفصل های سال سرتاسر بهاران می شوداین محمد(ص) معنی آیات قرآن می شود اوست خورشیدی که عالم را کند لبریز نورمؤمنان را می دهد با دست خود جامی طهور تاج فخر آفرینش بر سر ام القراستجشن میلاد محمد(ص) در همه عالم به پاستدست افشان حضرت جبریل در عرش خداستآمد آن شمس درخشانی که ما را رهنماست دست افشان، پای کوبان جمله ی کروبیانراهی شهر مدینه خنده بر لب، شادمان معدن احسان و جود و فضل و حلم و رحمت استنور رویش روشنی بخش جهان ظلمت است پای تا سر شوکت و عز و وقار و حشمت استآیت پروردگار است و مدار وحدت است عالم هستی سراسر بوی احمد(ص) می دهدروز میلادش صله بسیار و بی حد می دهد تاج سرهای تمام انبیا و اولیاستنام او زیباترین زینت به عرش کبریاستانتخاب ویژه ی الله، یعنی مصطفاستاو پسر عمّ و برادر با علی مرتضاست ما همه عبدیم و ما را سیّد و مولاست اوعلت ایجاد هستی و ابوالزهراست او در مسیر رستگاری مؤمنان را رهبر استقلب او لبریز ایمان و یقین و باور استهر چه خوبی در دو عالم هست را او مظهر استبهتر است از بهترین ها، برترین را برتر است اسوه تقوا و پاکی ها و نیکی هاست اوواسط فیض خدای حیّ بی همتاست او آفرینش را یقناً علت ایجاد اوستبنده ی حق است و از هر قید و بند آزاد اوستترجمان و معنی انصاف و عدل و داد اوستبر سر هر زورگو و ظالمی فریاد اوست می کند در عالم هستی عدالت گستریاوست الحق لایق و شایسته ی پیغمبری می رسد از راه و دنیا را گلستان می کند, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت معصوم(س)

 • ملیکه ی ارض و سما حضرت معصومه سلام شفیعه ی روز جزا حضرت معصومه سلام ای همه ی وجود تو پر از محبت رضا(ع)زینب کبرای رضا(ع) حضرت معصومه سلام سلاله ی کوثری و فاطمه ی مکرریسوره کوثر خدا حضرت معصومه سلام مایه ی فخر هفتمین امام شیعیان توییمایه ی فخر اولیاء حضرت معصومه سلام گرد ضریح حرم تو انبیاء به استلامقبله ی جمله انبیاء حضرت معصومه سلام ای که به دربار تواند مریم و ساره خادمهمایه ی عزّت نساء حضرت معصومه سلام آمدی و ز مقدمت همه جهان صفا گرفتای گل گلشن هُدا حضرت معصومه سلام عرش خدا ز مقدمت محفل جشن و شادی استفرشته ی فرشته ها، حضرت معصومه سلام ای که تمام مؤمنین زائر چشمان تواندوی تو به شیعه مقتدا حضرت معصومه سلام ای که تویی نمونه ی عفاف و پاکدامنیالگو و اسوی حیا حضرت معصومه سلام ای که توسّلِ به تو دوای دردهای ماستبه دردهای ما دوا حضرت معصومه سلام نام تو آمّین هر دعای مستجاب ماستعلت پاسخ دعا حضرت معصومه سلام ملک زمین ز مقدمت مهبط قدسیان شدهزینت عرش کبریا حضرت معصومه سلام خوش آمدی خوش آمدی مقدم تو مبارک استبر لب ماست این نوا حضرت معصومه سلام به روی لب ز مقدمت غنچه ی گل شکغته استنغمه ی شیعه یک صدا، حضرت معصومه سلام بخوانید, ...ادامه مطلب

 • ولادت حضرت عباس علیه السلام

 • آسمان جلوه دارد از مهتاب در زمین عکس ماه اندر آببا دو صد رسم و شیوه و آدابمی برد دل ز حضرت ارباب چشم بگشوده بر جهان پسریقمر ناب و بحر پر گهریصاحب دستهای پر هنریقد رعنا و بینش و بصری یل ام البنین و یار حسین(ع)مایه ی عزّ و افتخار حسین(ع)او قرار است و بی قرار حسین(ع)از سر شوق جان نثار حسین(ع) گلی از گلشن ولایت اوستحیدر ثانی شجاعت اوسترهنمای ره سعادت اوستشرزه شیر پر از صلابت اوست قمر آسمان ایمان استذکر تسبیح حق پرستان استتاج سرهای شیر مردان استپای بند به عهد و پیمان است او ابوالفضل(ع) زینب کبراستمعدن دین و باور و تقواستپسر حیدر(ع) و یل زهراستبَطَل و قهرمان عاشوراست اوست عباس حیدر(ع) کراراو ندارد نظیر در پیکاراسوه ی جود و بخشش و ایثاراوست زیباترین گل گلزار اوست تسلیم امر مولایشعالَمی مات این تولایشماه محو جمال و سیمایشسرو تسلیم قد رعنایش بوسه بر دست او زده حیدر(ع)صورتش ماه و چشم ها اختردستهایش به فُلک دین لنگربرده حتی دل از علی اصغر(ع) این پسر نور عین فاطمه(س) استاو نصیر حسین(ع) فاطمه(س) استتا ابد زیر دِیْن فاطمه(س) استمایه ی فخر و زِیْن فاطمه(س) است وارث اقتدار حیدر(ع) اوستمایه ی افتخار حیدر(ع) اوستبی گمان ذوالفقار حیدر(ع) اوستخلف و یادگار حیدر(ع) اوست در ادب بی رقیب و بی همتاستپاسدار خیام کرب و بلاستنام ایشان قرینه با دریاستشافع ما به محشر کبراست اشک چشمان اوست آب حیاتخورده نامش گره به شط فراتاوست لنگر برای فُلک نجاتبه بلندای قامتش صلوات بخوانید, ...ادامه مطلب

 • ولادت امام سجاد علیه السلام

 • مژده یاران امام دین آمد حضرت زین العابدین(ع) آمد کیست او؟ زاده ی حسین(ع) است اومومنان را ضیاء عین است او هادی دین امام سجاد(ع) استدل شیعه ز مقدمش شاد است زاده ی سبط مصطفی(ص) سجادجلوه ی ذات کبریا سجاد واسط فیض خاص و عام خداستمایه ی افتخار آل عباست پای تا سر نماز و ذکر و دعاستالگوی ناب بندگان خداست یادگار امام عاشوراستمایه ی فخر سیدالشهداست صاحب فضل و حکمت و کرم استمایه ی عزّت است و محترم است چشمهایش دو چشمه ی نور استبه سخا و به جود مشهور است لب او زمزم دعا و ثناستسخنانش سپاس و حمد خداست کرم و مرحمت سجیه ی اوستوحی را ترجمان صحیفه ی اوست قبله ی عابدین و اهل یقینسید الساجدین امام مبین به یقین او حقیقت دین استشرح و تفسیر شرع و آئین است در رگش جاری است خون حسین(ع)بر حسین(ع) است او ضیاء دو عین ورد لبهای اوست « یا الله »اوست شب زنده دار همچون ماه  پسر مرتضی(ع) و زهرا(س) اوستشیعه را سرپرست و مولا اوست عابد است او و حُرّ و آزادهزینت است او برای سجاده نفس او دم مسیحایی استتار و پودش تمام زهرایی است گلشن دین صفا گرفته از اوشیعه ارج و بها گرفته از او دستگیر یتیم و مسکین است شرح طه و دهر و یاسین است مثل زینب(س) سفیر عاشوراست راوی خاطرات کرب و بلاست وارث نور روی فاطمه(س) استاو چراغ هدایت همه است بسکه پاک است و طیّب و طاهر در دو چشمش خدا شده ظاهر در زمان حیات و وقت مماتبه محمد و آل او صلوات بخوانید, ...ادامه مطلب

 • ولادت حضرت فاطمه ی زهرا ساام الله علیها

 • آمدی یا فاطمه(س) تا وحی بی کوثر نماند رحمه للعالمین یک عمر بی مادر نماندوجه رب العالمین بی کفو و بی همسر نماندآسمان معرفت بی ماه و بی اختر نماند مقدم تو روی دیده، ای گل باغ رسالتای تو مصباح الهدی، روشنگر راه سعادتای سراپای وجودت فضل و احسان و کرامتای که هستی مظهر پاکی و تقوا و نجابت دختر پیغمبری و محور آل عباییحجت حق، تاج فخر اولیا و انبیاییکوثر وحی خدا و زیب عرش کبریاییمرضیه، زهرا(س) و عذرا، همسر شیر خدایی ای که هستی خاتم پیغمبران(ص) را نور دیدهعالم هستی به ناز شست تو شد آفریدهبین خوبان جهان ایزد شما را برگزیدهعاشقانه مرغ دل ها سوی کویت پر کشیده آسمانی هستی اما ساکن ملک زمینیمعنی قرآن و شرح رحمه للعالمینیهمسر شایسته ی مولا امیرالمؤمنینیشرح و تفسیر نماز و قبله ی اهل یقینی بال پرواز تو بال حضرت جبریل باشدنغمه ساز جشن میلاد تو اسرافیل باشدخاک پایت توتیای چشم میکائیل باشدوقت استقبال قربانیت اسماعیل باشد کیستی؟ یاری گر مسکین و ایتام و اسیریتو به نص آیه های وحی حق خیر کثیریهمطراز حیدر(ع) کراری و نعم الامیریبین نسوان جهان خیرالنّسا و بی نظیری مشکلات اهل عالم را تویی حل المسائلاین جهان دریای طوفانی، تو لنگرگاه و ساحلذکر تو باشد عبادت نام تو نقل محافلمیوه ی قلب رسولی، الگوی انسان کامل باغ سر سبز ولایت را صفا بخشیده نامتکیستی؟ که خالق سبحان دهد هردم سلامتآیه های وحی حق هستند تفسیر کلامتشیعیان را شافعه هستی تو هنگام قیامت واسطه هستی میان آدمی با حیّ سبحانتو همان حصن حصینی و پناه بی پناهانگشته در شان تو نازل آیه ی تطهیر قرآنروشنی بخشیده ای بر قلب و جان اهل ایمان  آنقدر خوبی که تحسینت کند حتی عدویتسوره ی شمس و ضحی نورانی از آب وضویتمرغ دل پر می زند پیوسته در اطراف کویتالگوی خوبان ع, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت معصومه س

 • معصومه(س) و ملیکه ی ارض و سماست او زهرای ثانی و شفیعه ی روز جزاست اواو زینب(س)است، خواهر مولا رضاست اومعصومه(س) است و زینت عرش خداست او او کیست؟ او سلاله ی زهرای اطهر استشرح و بیان و معنی آیات کوثر است او گوهر یگانه ی دریای عفّت استسر تا به پا کرامت و ایمان و حکمت استسر چشمه ی فضائل و باران رحمت استنور است و شمع محفل شبهای ظلمت است او عمّه ی چهار ولیّ الهی استحصن حصین واقعه ی بی پناهی است او دختر است و مادر حوّا و آدم استمعصومه(س) است و مادر عیسی ابن مریم استبر درد و رنج آدمیان همچو مرهم استاو افتخار آل علی(ع) در دو عالم است او مریم و خدیجه(س) و زهرا(س) و هاجر است معصومه(س) است و دختر موسی ابن جعفر(ع) است معصومه(س) است و زینت گلزار احمدی استسر تا به پاست نیکی و خالی ز هر بدی استاو جلوه ی حقیقت انوار سرمدی استعطر حضور او صلوات محمدی است خواهر عطا شده ز خداوند بر رضا(ع)تبریک و تهنیت به همه آل مصطفی(ص) عرش خدا گرفته صفا از ولادتششادند جمله اهل سما از ولادتشلبریزِ شوق، آل عبا(ع) از ولادتشجبریل گشته نغمه سرا از ولادتش معصومه(س) و کریمه ی آل محمّد(ص) استاو بانوی عفیفه و ممدوح و امجد است معصومه(س) است و زینت عرش خداست اواُخت رضا(ع) و نو گل باغ هداست اوحمد و ثنا و ذکر و نماز و دعاست اوبر دردهای مردم دنیا دواست او از یمن مقدمش همه عالم منوّر استورد لب ملائکه اللهُ اکبر است معصومه(س) است و دختری از جنس آسماناو دختر است و سیده ی جمله بانوانمعصومه(س) است و ترجمه ی ساده اذاناو با محبّت است و عطوف است و مهربان شادند از ولادت او جمله شیعیانتبریک و تهنیت به همه مردم جهان بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت عبدالعظیم

 • چشم بگشوده و سرگرم تماشا شده است شیعه و شیفته ی حضرت مولا شده است«قطره در محضرِ دریاست که دریا شده استخادمِ خانه یِ آقاست که آقا شده است» بر لبش صبح و مساء آیه ی قرآن بودهسینه اش آینه ی حضرت سبحان بود, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

 • خدا را شکر من هستم سراپا عاشقی ممتاز منم آن عاشقی که دیده ام از عشق صد اعجاز دوباره عاشقی داده مرا بال و پر پرواز من از عمق وجودم عشق خود را می کنم ابراز امام عسکری(ع) آمد که مستم از می نابشچه توفیقی , ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها

 • آسمان عشق را خورشید انور زینب(س) استبر حسین(ع) و بر حسن(ع) غمخوار و خواهر زینب(س) است حضرت زهرای اطهر تاج فخر بانوانبر تمام شیعیان مولا و سرور زینب(س) است با گل رویش مدینه شد بهشت روی خاکباغ دین را شا, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

 • گل زیبای حسن رایحه اش روح افزاستپرورش یافته ی دست علی(ع) و زهراست گلی از باغ بهشت است و ندارد همتابه تماشا بنشینید که این گل زیباست گل زهرا(س) رمضان را چه صفا بخشیده استبا گل فاطمه(س) این ماه بهار دله, ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها