فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
ای که تو مامول دل حیدریوی که در این عصر به ما رهبری شکر خدا را که در این انجمنمن به مدیح تو بگویم سخن نور علی نور گل فاطمه(س)ماشع و مامور گل فاطمه(س) مبداء الایات خدا مهدی(عج) استمبطل احکام دغا مهدی(عج) است مجتهد و محسن و مامون توییاصل تویی، فرع تو، کانون تویی مجدد دین خدا جز تو کیست؟جاهد آئین خدا جز تو کیست؟ حافظ دین ، محیطی و محمدواسطه ی فیض خدای سرمد محقق فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 156 تاريخ : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ساعت: 9:52

من طالب دیدارم ای اسوه ی زیبایینادیده تو دل بردی، ای یوسف زهرایی یک عمر غم هجران آتش زده بر جانمهم عمر زکف رفت و هم صبر و شکیبایی رخصت بده تا بینم یک دم رخ ماهت راعشق است مرا آن دم ای ماه تماشایی یک لحظه اگر افتد چشمم به جمال توآن لحظه مرا باشد یک لحظه ی رویایی آن کس که تو را دارد، دارد همه عالم رادارا تر از او اما، آن را که تو مولایی بی تو به خدا سوگند ما فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 128 تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 ساعت: 10:18

نیمه ی شعبان شد و هنگام عیدعید گل فاطمه(س)، عید سعید ای همه ی منتظران ظهورای همگی منتظرانی صبور شعر من امروز اگر مثنوی استحامل صدها سخن معنوی است شرح گل فاطمه(س) است این مقالاو که سراپاست کمال و جمال مهدی زهرا (س) و ابوالقاسم است اوست اباصالح و او قائم است او پسر فاطمه (س) و حیدر(ع) استآمر معروف و به ما رهبر است معنی احسان و فداکاری است اسوه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 176 تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 ساعت: 10:18

بر علت ایجاد دو دنیا صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ابیها صلوات ما منتظران صبح فردا هستیمبر صبح ظهور گل زهرا(س) صلوات***جویی تو اگر طریق ایمان و نجاتیا تشنه لبی تشنه لب آب حیات بفرست تو با صوت جلی در همه دم بر پنج تن آل محمد(ص) صلوات***بر ترجمه سوره ی کوثر صلواتبر نور دل بتول(س) و حیدر(ع) صلوات امروز که روز نیمه ی شعبان استبر مهدی فاطمه(س) مکرر صلوات*** بر رهبر و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 166 تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 ساعت: 10:18

خورشید شعاع رخ زیبای حسین(ع) استجبریل امین محو تماشای حسین(ع) است سلطان جهان، میر عرب، حیدر کرار(ع)دلبسته و دلداده ی زهرای حسین(ع) است چون ماه شب چاردهم جلوه نمایدیک ذره ای از حسن دل آرای حسین(ع) است آن سرو که در سایه ی او باغ بیاسودآن سرو نشان از قد رعنای حسین(ع) است کور است هر آن دیده که نادیده رخ او بیناست هر آن دیده که بینای حسین(ع) است آن هدیه که جبریل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 178 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 4:20

قمری به سر شاخه غزلخوان حسین(ع) است مرغ دل ما طایر بستان حسین(ع) است از آمدنش خنده ی شوق است به لب هاصد جان به فدای لب خندان حسین(ع) است آیات خدا وصف کمالات حسین(ع) استجبریل امین قاری قران حسین(ع) است هر متقی و مومن و دین دار و خدا جومدیون خداجویی و ایمان حسین(ع) است خورشید به هر صبح زند تکیه به کوهی مات رخ زیبا و درخشان حسین(ع) است هر عاشق دلباخته و شیفت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 142 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 4:20

ای ماه بنی هاشم(ع) جان ها به فدای توجاری است به لب نامت، دل کرده هوای تو تو سرو گلستان سرسبز ولا هستیبگرفته صفا عالم، از شور و صفای تو ای اسوه ایمان و الگوی فداکاری تاج سر هرشیعه ، نازم به وفای تو   بگذاشته ام بر سر من تاج شهنشاهی زیرا که شدم آقا یک عمر گدای تو یک عمر صدا کردم یا ماه بنی هاشم (ع)تا زنده ام آقا جان، دل هست سرای تو تا چشم گشودم من، چشمم به د فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 149 تاريخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت: 4:20

خبرنامه